ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระจ้อยร่อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระจ้อยร่อย*, -กระจ้อยร่อย-

กระจ้อยร่อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจ้อยร่อย (adj.) tiny See also: petty, paltry, small, little, slight Syn. นิดหน่อย, จ้อย, น้อย Ops. ใหญ่โต, มาก
English-Thai: Nontri Dictionary
wee(adj) เล็กนิดเดียว,กระจ้อยร่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Long into the wee hours of the morning, the town ate, drank, danced, and was merry.กระจ้อยร่อยชั่วโมงของเช้าเมืองกิน ดื่ม และเต้นและก็ร่าเริง แต่ทั้งหมด
To you, a tiny wren is burden"'ให้เจ้าตัวกระจ้อยร่อย
What are you puny runts doing here?ตัวกระจ้อยร่อยอย่างพวกนาย จะมาทำอะไรที่นี่ไม่ทราบ
Then we blow this insignificant pinprick off the map.แล้วถล่มเมืองกระจ้อยร่อยนี่ ไปจากแผนที่ซะ
You dare threaten me, Thor, with so puny a weapon?นี่เจ้ากล้าขู่ทอร์ ด้วยอาวุธเล็กกระจ้อยร้อยงั้นรึ!
Your little diversity club can have its Nationals trophy back when you rejoin the Warblers.ชมรมกระจ้อยร่อยของนาย จะได้ถ้วยรางวัลนี่คืน เมื่อนายกลับมาที่วาเบลอร์
It's the wee hours.มันกระจ้อยร่อยชั่วโมง
It is the wee hours.มันเป็นกระจ้อยร่อยชั่วโมง
Now, she ain't but a wee,ทีนี้ เธอตัวเล็กกระจ้อยร่อย
She was such a scrawny little thing, a lonerมันเป็นสัตว์ตัวเล็กกระจ้อยร่อย เดียวดาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระจ้อยร่อย
Back to top