ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กตัญญู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กตัญญู*, -กตัญญู-

กตัญญู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กตัญญู (v.) be grateful See also: oblige Syn. รู้คุณ, แสดงความกตัญญู
กตัญญูกตเวที (v.) be grateful See also: be thankful, show gratitude Syn. กตัญญู Ops. เนรคุณ
กตัญญูกตเวที (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
กตัญญูรู้คุณ (v.) be grateful to someone (and reciprocate with loyalty) See also: be a client (in a patron-client relationship) Syn. กตัญญู, กตัญญูกตเวที Ops. เนรคุณ, อกตัญญู
English-Thai: HOPE Dictionary
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
gratitude(แกรท'ทิทูด) n. ความรู้สึกขอบคุณ,ความกตัญญู, Syn. thanks
thankless(แธงคฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นคุณค่า,ไม่ขอบคุณ,อกตัญญู., Syn. unappreciative
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,อกตัญญู,ไร้สัตย์,หลอกลวง,ไม่น่าไว้ใจ,มีเล่ห์เพทุบาย,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless,disloyal,misleading,sly
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty
unfilial(อันฟิล'เลียล) adj. อกตัญญู,ไม่เหมาะที่จะเป็นบุตร., See also: unfilially adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
duteous(adj) เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,ทำตามหน้าที่,กตัญญู
grateful(adj) กตัญญู,ขอบคุณ,รู้คุณ,ปลื้มปีติ
gratitude(n) ความกตัญญู,ความรู้คุณ,การขอบคุณ
impiety(n) ความอกตัญญู,ความไม่ศรัทธา
impious(adj) อกตัญญู,ไม่เลื่อมใสศรัทธา,ไม่เคารพนับถือ
ingrate(n) คนเนรคุณ,คนอกตัญญู
ingratitude(n) ความเนรคุณ,ความอกตัญญู
thankful(adj) กตัญญู,ขอบคุณมาก,รู้สึกขอบใจ,ยินดีมาก
thankless(adj) อกตัญญู,ไม่ขอบใจ,ไม่เห็นคุณค่า
thanks(n) การขอบใจ,ความกตัญญู
treacherous(adj) ทรยศ,ขายชาติ,หักหลัง,อกตัญญู,ลวงตา
treachery(n) การทรยศ,การขายชาติ,การหักหลัง,การอกตัญญู
ungrateful(adj) อกตัญญู,เนรคุณ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gratitudeความกตัญญู [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
disloyalty (n.) ความอกตัญญู See also: ความไม่รู้คุณ Syn. thanklessness, ungratefulness Ops. gratitude, appreciation
gratefulness (n.) ความกตัญญู See also: ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้งใจ Syn. appreciation, gratitude
ingrate (n.) คนอกตัญญู See also: คนเนรคุณ Syn. ungrateful person, self-seeker
ingrate (adj.) อกตัญญู See also: เนรคุณ, ซึ่งไม่รู้คุณ Syn. ungrateful
ingratitude (n.) ความอกตัญญู See also: ความไม่รู้คุณ Syn. thanklessness, disloyalty, ungratefulness Ops. gratitude, appreciation
Te Deum (n.) เพลงสรรเสริญพระเจ้าแสดงความกตัญญู
thanklessness (n.) ความอกตัญญู See also: ความไม่รู้คุณ Syn. disloyalty, ungratefulness Ops. gratitude, appreciation
ungrateful (adj.) อกตัญญู See also: เนรคุณ, ไม่สำนึกบุญคุณ Syn. unappreciative, heedless Ops. grateful
ungrateful person (n.) คนอกตัญญู See also: คนเนรคุณ Syn. self-seeker
ungratefulness (n.) ความอกตัญญู See also: ความไม่รู้คุณ Syn. thanklessness, disloyalty Ops. gratitude, appreciation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't buy gratitude with your handouts!{\cHFFFFFF}คุณไม่สามารถซื้อความกตัญญู มีเอกสารประกอบคำบรรยายของคุณ!
We don't need your gratitude!{\cHFFFFFF}เราไม่จำเป็นต้องกตัญญูของคุณ!
Only the most dutiful of daughters would put her own flesh in a soup...มีแต่ลูกสาวที่กตัญญูอย่างที่สุดเท่านั้น ที่จะยอมใส่เลือดของตัวเองลงในซุป...
You refuse the claims of duty, honour, gratitude?เธอปฏิเสธความเคารพในสิทธิ์ เกียรติยศ ความกตัญญูใช่มั้ย
I am grateful. Grateful to get away!ฉันก็กตัญญู กตัญญูที่จากไปไง!
With full humility and utmost gratitude I accept this great honor and I promise I will do my best to represent my nation my planet and my God on this historic journey.ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่าง เต็มรูปแบบและความกตัญญูสูงสุด ฉันยอมรับเกียรติที่ยิ่งใหญ่นี้ และฉันสัญญาว่าฉันจะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศของฉัน
Blast you and your estrogenical treachery!แกมันเลว เอสโตรเจนอกตัญญูก็เลว
I should think you'd be a little more grateful.ฉันคิดว่าแกน่าจะมีความกตัญญู
Had I known you would grow so ungrateful I would have held you inนี่ถ้ารู้ว่าเราจะอกตัญญูแบบนี้ ...ฉันไม่เบ่งเราออกมาหรอก
She just cries and goes on about how ungrateful I amพูดปุ๊บแม่ก็โวยวายเลย หาว่าหนูอกตัญญู
And, of course, the thanks of a grateful nation.แล้วก็แน่นอน ต้องขอขอบคุณผู้ที่กตัญญูต่อประเทศชาติ
And the ungrateful child has broken my heart.แต่แล้วเจ้าเด็กอกตัญญู ก็ได้หักหลังฉัน
Stop griping and plant this Grateful Radish Seed-หยุดบ่นแล้วปลูกเมล็ดหัวไชเท้ายอดกตัญญูนี่
Would it kill you to show me just a little bit of gratitude?มันจะตายเหรอถ้าลูกแสดงความกตัญญูต่อพ่อสักหน่อย
YOUR SISTER WAS REBELLIOUSแล้วก็อกตัญญู กับความรักของแม่ แล้วดูสิว่าเธอจบลงยังไง
Well, now, I don't mean to be ungrateful, Doctor, but why would I waste a second of my time to help her?เอาล่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจอกตัญญูนะคะหมอ แต่ทำไมฉันต้องเสียเวลาในชีวิตฉันไปช่วยเธอด้วย
What do you mean "ungrateful"?คุณหมายความว่ายังไงเรื่องคำว่า "อกตัญญู"
Your commander already showed her appreciationผู้การของคุณได้แสดงถึง ความกตัญญู
A show of gratitude from the powers that be for a job well done.แสดงความกตัญญูจากอำนาจที่ได้รับ สำหรับงานที่ทำได้ดี
Your devotion to your father is touching,ช่างเป็นลูกที่กตัญญูเสียจริง
Well, there's a remarkable absence of gratitude for you.อ้อ ตัดขาดอย่างไม่ใยดี คุณช่างกตัญญูจริงๆเลยนะ
Which is why I would appreciate, some, gratitude!ซึ่งมันทำให้ฉันซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ต่อความกตัญญูรู้คุณคน
Isn't it filial piety to at least have him see us married off?มันก็ดูกตัญญูนี่ครับ ที่เขาจะเห็นเราแต่งงานกัน
Our president is such a devoted son, once a month he always...เจ้านายผมเป็นคนกตัญญู เขาเลยต้องรีบไปน่ะครับ
That is the behavior of disrespectful sons...นั่นคือพฤติกรรมของผู้อกตัญญูบิดามารดา
He's a man, and a good one at that, with a lot of integrity-- so much, in fact, that he inspired me to summon you here and tell you that I was willing to abandon my war with Gossip Girl to start a new war--และเป็นคนดีคนหนึ่งสะด้วย เขามีความกตัญญู อยู่ในตัวเขามากมาย ความจริง มากจนกระทังเขาบันดาลใจให้ฉัน มาขอร้องคุณที่และและบอกคุณว่าฉันตั้งใจ
You were nothing but ungrateful.แกไม่มีความหมายอะไรเลย นอกจากความอกกตัญญู
Kids ain't supposed to be grateful!เด็กไม่สมควรจะต้องแสดงความกตัญญู
Kid, this would be a really good time for a lesson in gratitude.หนู นี่เป็นเวลาที่ดี สำหรับบทเรียนในความกตัญญู
Gratitude, but Crixus awaits.ความกตัญญูกตเวที แต่รอ Crixus
Just a question now of how he'll show his gratitude.แค่ถามเพื่ออยากเห็นเขาแสดงความกตัญญู
I would like to express my gratitude for your unwavering support through these incredibly challenging times.ฉันอยากจะแสดงความกตัญญู สำหรับการสนับสนุนของคุณ นี่มันเป็นเวลาที่ท้าทายเหลือเชื่อ
Where's the gratitude and respect?ความกตัญญู และสัมมาคาราวะ หายไปไหนหมด
I am nothing if not world-class at showing my gratitude so we have checked you in to one of our company's executive luxury penthouse suites and your account has been credited with the amount of money that you lost.ผมไม่มีอะไรถ้าไม่ได้ระดับโลก ที่แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูของฉัน ดังนั้นเราจึงมีการตรวจสอบคุณในการ ให้เป็นหนึ่งใน บริษัท ของเรา หรูหราบริหาร สวีทเพน​​เฮ้าส
And filled with gratitude that she yet draws breath.- เต็มไปด้วยความกตัญญูที่จะมีชีวิต
You can show your gratitude at the polls.นายน่ะแสดงความกตัญญูของนายได้นะ ในการเลือกตั้ง
But before I express my profound gratitude,แต่ก่อนอื่น ผมแสดงความกตัญญูอย่างสุดซึ้ง
Well, I owe you a great debt of gratitude, Mr. Crane.ดี ฉันติดหนี้ความกตัญญูก้อนใหญ่จากคุณเลยล่ะ คุณเครน
I do not know how to thank ... you.ความกตัญญูของคุณจะรีบไปมาก
Louise, I don't wish to sound ungrateful, but if your intentions toward my son are anything other than honest, well, I'm sure you know how terrifying a mother's love for her children can be.ลูอิส ฉันไม่อยากจะให้ฟังดุว่า อกกตัญญู แต่ถ้าเจตนาที่เธอมีต่อลูกชายฉัน มีอย่างอื่นแอบแฝง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กตัญญู
Back to top