ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

zoological garden

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *zoological garden*, -zoological garden-

zoological garden ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
zoological garden (n.) สวนสัตว์ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชม
English-Thai: HOPE Dictionary
zoological gardenn. สวนสัตว์สำหรับให้ประชาชนชม., Syn. zoo

zoological garden ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] (n) zoo; zoological gardens; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Thai: สวนที่มีการศึกษาสัตว์ English: zoological gardens

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า zoological garden
Back to top