ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

zodiacal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *zodiacal*, -zodiacal-

zodiacal ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดาวงอนไถ (n.) name of a zodiacal constellation See also: tenth constellation containing 5 stars Syn. ดาวโคมูตร, ดาววานร, ดาวงูผู้, ดาวมฆา
ดาวงูผู้ (n.) name of a zodiacal constellation See also: tenth constellation containing 5 stars Syn. ดาวโคมูตร, ดาววานร, ดาวงอนไถ, ดาวมฆา
ดาวดวงดอกไม้ (n.) name of zodiacal constellation Syn. ดาวปุยฝ้าย, ดาวดอกบัว, ดาวสมอสำเภา, ดาวสิธยะ
ดาวดอกบัว (n.) name of zodiacal constellation Syn. ดาวปุยฝ้าย, ดาวดวงดอกไม้, ดาวสมอสำเภา, ดาวสิธยะ
ดาวปุยฝ้าย (n.) name of zodiacal constellation Syn. ดาวดวงดอกไม้, ดาวดอกบัว, ดาวสมอสำเภา, ดาวสิธยะ
ดาวมฆา (n.) name of a zodiacal constellation See also: tenth constellation containing 5 stars Syn. ดาวโคมูตร, ดาววานร, ดาวงอนไถ, ดาวงูผู้
ดาววานร (n.) name of a zodiacal constellation See also: tenth constellation containing 5 stars Syn. ดาวโคมูตร, ดาวงอนไถ, ดาวงูผู้, ดาวมฆา
ดาวสมอสำเภา (n.) name of zodiacal constellation Syn. ดาวปุยฝ้าย, ดาวดวงดอกไม้, ดาวดอกบัว, ดาวสิธยะ
ดาวสิธยะ (n.) name of zodiacal constellation Syn. ดาวปุยฝ้าย, ดาวดวงดอกไม้, ดาวดอกบัว, ดาวสมอสำเภา
ดาวโคมูตร (n.) name of a zodiacal constellation See also: tenth constellation containing 5 stars Syn. ดาววานร, ดาวงอนไถ, ดาวงูผู้, ดาวมฆา
บุษย์ (n.) name of zodiacal constellation Syn. ดาวปุยฝ้าย, ดาวดวงดอกไม้, ดาวดอกบัว, ดาวสมอสำเภา, ดาวสิธยะ
มฆา (n.) name of a zodiacal constellation See also: tenth constellation containing 5 stars Syn. ดาวโคมูตร, ดาววานร, ดาวงอนไถ, ดาวงูผู้, ดาวมฆา
เมษ (n.) the zodiacal sign of Aries Syn. ราศีเมษ
อรรธจักร (n.) zodiacal condition when a planet is on one side
ราสี (n.) zodiacal signs See also: sign of the zodiac

zodiacal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
処女宮[しょじょきゅう, shojokyuu] (n) Virgo (6th zodiacal sign); the Virgin
双児宮[そうじきゅう, soujikyuu] (n) Gemini (3rd zodiacal sign); the Twins
天蠍宮[てんかつきゅう, tenkatsukyuu] (n) Scorpio (8th zodiacal sign); the Scorpion
宝瓶宮[ほうへいきゅう, houheikyuu] (n) Aquarius (11th zodiacal sign); the Water Bearer; the Water Carrier
[みや, miya] (n) (1) palace; (2) (See 五音) tonic (of the Japanese & Chinese pentatonic scale); (3) (abbr) (See 宮刑) ancient Chinese punishment (castration for men, or confinement for women); (n,n-suf) (4) (See 十二宮) zodiacal sign
巨蟹宮[きょかいきゅう, kyokaikyuu] (n) Cancer (4th zodiacal sign); the Crab
磨羯宮[まかつきゅう, makatsukyuu] (n) Capricorn (10th zodiacal sign); the Goat
騎射宮[きしゃきゅう, kishakyuu] (n) (obsc) (See 人馬宮) Sagittarius (9th zodiacal sign); the Archer
黄道光[こうどうこう, koudoukou] (n) zodiacal light

zodiacal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวบุษย์[n. exp.] (dāo But) EN: [name of a zodiacal constellation] FR:
ดาวดอกบัว[n. exp.] (dāo Døkbūa) EN: [name of a zodiacal constellation] FR:
ดาวดวงดอกไม้[n. exp.] (dāo dūang d) EN: name of zodiacal constellation FR:
ดาวปู[n. exp.] (dāo Pū ) EN: [name of a zodiacal constellation] FR:
ดาวปุยฝ้าย[n. exp.] (dāo Puifai) EN: [name of a zodiacal constellation] FR:
ดาวปุสสะ[n. exp.] (dāo Putsa ) EN: [name of a zodiacal constellation] FR:
ดาวปุษยะ[n. exp.] (dāo Putsaya) EN: [name of a zodiacal constellation] FR:
ดาวสมอสำเภา[n. exp.] (dāo Samøsam) EN: [name of a zodiacal constellation] FR:
ดาวสิธยะ[n. exp.] (dāo Sitthay) EN: [name of a zodiacal constellation] FR:
พวงดอกไม้[n. prop.] (Phūangdøkmā) EN: [name of a zodiacal constellation] FR:
ราศี[n.] (rāsī) EN: sign of the zodiac ; constellation ; measurement of the zodiac equal to 30 degrees FR: signe du zodiaque [m] ; signe zodiacal [m] ; constellation [f] ; zodiaque [m]
สมอสำเภา[n. prop.] (Samøsamphao) EN: [name of a zodiacal constellation] FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า zodiacal
Back to top