ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yes man

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yes man*, -yes man-

yes man ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
yes mann. บุคคลที่เห็นด้วยกับคนอื่นเสมอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yes man
Back to top