ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wreathe round

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wreathe round*, -wreathe round-

wreathe round ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wreathe round (phrv.) บิดรอบ See also: หมุนรอบ Syn. wreathe around

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wreathe round
Back to top