ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wreathe around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wreathe around*, -wreathe around-

wreathe around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wreathe around (phrv.) บิดรอบ See also: หมุนรอบ Syn. twist around, wind around, wreathe round

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wreathe around
Back to top