ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrap round

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrap round*, -wrap round-

wrap round ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrap round (phrv.) พันรอบ See also: หุ้มรอบ Syn. wrap around

wrap round ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chán, ㄔㄢˊ, 缠 / 纏] to wind around; to wrap round; to coil; tangle; to involve; to bother; to annoy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrap round
Back to top