ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wrap around

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wrap around*, -wrap around-

wrap around ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wrap around (phrv.) พันรอบ See also: หุ้มรอบ Syn. wrap round
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wrap around๑. วนรอบ๒. ยกคำ [ขึ้นบรรทัดใหม่] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's gonna wrap around back to the beginning, back to 3-1-8, eventually, I know it.มันจะวนกลับไปที่จุดเริ่มต้น กลับไปที่ 3-1-8 ฉันนึกแล้ว
It would wrap around you and lay there until you couldn't tell which one was you anymore.มันจะครอบงำแม่และยังคงอยู่ที่นั่น จนกระทั่งแม่บอกไม่ได้ว่าอะไรที่เป็นตัวเอง
Wrap around, take ahold of my heart ♪#ที่ห่อพันรอบหัวใจของฉัน#

wrap around ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guǒ, ㄍㄨㄛˇ, 裹] wrap around

wrap around ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
糸くず;糸屑[いとくず, itokuzu] (n) (See 綿ぼこり) lint (as in a clothes dryer or a pocket); waste thread; fibers, such as might wrap around the gears in small mechanisms and cause them to jam; fluff

wrap around ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wrap around
Back to top