ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worryguts

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worryguts*, -worryguts-

worryguts ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worryguts (n.) คนวิตกกังวลมากโดยไม่จำเป็น (คำไม่เป็นทางการ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worryguts
Back to top