ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

worry about

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *worry about*, -worry about-

worry about ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
worry about (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ See also: ห่วงใยเกี่ยวกับ Syn. trouble about
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวั่นใจ (v.) worry about See also: be anxious about, be concerned about, be preoccupied with, be apprehensive Syn. วิตก, กังวล, กังวลใจ
คิดจุกจิก (v.) worry about trivialities See also: sweat the small stuff
คิดเล็กคิดน้อย (v.) worry about trivialities See also: sweat the small stuff Syn. คิดจุกจิก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't worry about my opinion of youอย่ากังวลกับความเห็นของฉันที่มีต่อคุณ
I ain't worry about thatฉันไม่เคยกังวลกับเรื่องนั้น
You don't have to worry about feeding a catฉันไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการให้อาหารแมว
Don't worry about meไม่ต้องห่วงฉันหรอก
Do me a favor? Just don't worry about meช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? แค่อย่ากังวลเกี่ยวกับฉันก็พอแล้ว
You don't have to worry about a thingคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งใด
Well, let's not worry about it nowเอาล่ะ พวกเราอย่ากังวลเกี่ยวกับมันตอนนี้เลย
He has no room in his head to worry aboutเขาไม่มีช่องว่างในหัวให้วิตกกังวลอะไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now don't you worry about us.ตอนนี้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ เรา
You don't have to worry about the house at all. Mrs. Danvers is the housekeeper.คุณไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องบ้านเลย คุณนาย แดนเวอร์สเป็นแม่บ้าน ปล่อยเป็นหน้าที่ของหล่อน
You mustn't worry about old Maxim and his moods.คุณเลยไม่ต้องกังวลกับเเม็กซิมคนเก่าเจ้าอารมณ์
Of course, darling. Don't worry about me. I'll be all right.ไปเถอะคะ ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันไม่เป็นไร
I worry about your men, Body.ฉันกังวลเกี่ยวกับผู้ชายของคุณ ร่างกาย นั่นคือสิ่งที่เป็นเจ้าหน้าที่ หมายความว่าคุณจะเห็น
Let me worry about Luca.ให้ฉันกังวลเกี่ยวกับ Luca
Impossible to trace, so you don't worry about prints.เป็นไปไม่ได้ที่จะติดตามเพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการพิมพ์
They'll be scared stiff, so don't worry about nothing.พวกเขาจะแข็งกลัวจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอะไร
Don't worry about it. Just keep rowing.-ไม่ต้องห่วง พายไปเรื่อยๆ
Don't worry about it. $3,000 buys an awful lot of roast.อยาห่วงเลย เงิน 3,000 ดอลลาร์ซื้อได้อีกเพียบ
We can't worry about those. The ball is rolling.คุณกังวลคนพวกนั้นไม่ได้
Oh, Ted, please be careful. I worry about you so much.เท็ดคะ ระวังตัวด้วยนะ ฉันเป็นห่วงคุณมากเลย

worry about ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
只管[zhǐ guǎn, ㄓˇ ㄍㄨㄢˇ, 只管] solely engrossed in one thing; just (one thing, no need to worry about the rest); simply; by all means; please feel free; do not hesitate (to ask for sth)
惦记[diàn jì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, 惦记 / 惦記] remember with concern; worry about
不虞[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, 不虞] unexpected; eventuality; contingency; not worry about
[chóu, ㄔㄡˊ, 愁] worry about

worry about ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
やきもき[, yakimoki] (adv,n,vs) impatient; worry about
心配ご無用;心配御無用[しんぱいごむよう, shinpaigomuyou] (exp) Don't worry about it; There is nothing to fear; There is no need for anxiety; Everything is under control
心配無用[しんぱいむよう, shinpaimuyou] (exp) Don't worry about it; There is nothing to fear; There is no need for anxiety; Everything is under control
案ずるより産むが易し;案ずるより生むが易し[あんずるよりうむがやすし, anzuruyoriumugayasushi] (exp) (id) it is easier to do something than worry about it; the anxiety that comes from doing nothing is worse than any danger you might face; fear overruns the danger; an attempt is sometimes easier than expected; it is easier to bear (a child) than to worry about it
気にかける;気に掛ける[きにかける, kinikakeru] (exp,v1,vt) to weigh on one's mind; to trouble one's heart; to be concerned about; to worry about
気にするな[きにするな, kinisuruna] (exp) Never mind!; Don't worry about it
くよくよ[, kuyokuyo] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) worry about; mope; brood over; (P)
思い煩う;思いわずらう[おもいわずらう, omoiwazurau] (v5u,vi) to worry about; to be vexed
患う(P);煩う(P)[わずらう, wazurau] (v5u,vi) (1) (esp. 患う) to be ill; to suffer from; (2) (esp. 煩う) to worry about; to be concerned about; (suf,v5u) (3) (esp. 煩う, after the -masu stem of a verb) to have trouble doing ...; to be unable to ...; to fail to ...; (P)
気遣う;気づかう[きづかう, kidukau] (v5u,vi) to worry about; to feel anxious about; to have apprehensions of

worry about ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be worried ; worry about FR:
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: be worried ; worry about FR:
จุกจิก[v.] (jukjik) EN: fuss ; worry about ; be fussy ; be fastidious ; pay excessive attention to ; fidget FR:
กังวลในเรื่อง[v. exp.] (kangwon nai) EN: worry about FR:
กังวลถึง[v. exp.] (kangwon the) EN: worry about FR:
คิดเล็กคิดน้อย[v.] (khitlekkhit) EN: worry about trivialities FR:
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it! ; never mind ; it doesn't matter ; it's OK ; that's all right ; don't worry about it ; don't worry ; you're welcome ; there's no need to worry about it ; it does not really matter ; it is not a problem FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
ไม่ต้องห่วง[v. exp.] (mai tǿng hū) EN: Don't worry ; don't worry about FR: Ne tinquiète pas ; Ne vous inquiétez pas ; ne pas s'inquiéter de
ไม่ต้องห่วงฉัน[v. exp.] (mai tǿng hū) EN: Don't worry about me FR: Ne tinquiète pas pour moi ;
อย่าเป็นห่วง...[v. exp.] (yā pen huan) EN: don't worry about … FR: ne vous souciez pas de …

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า worry about
Back to top