ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

work force

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *work force*, -work force-

work force ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
work force (n.) กำลังแรงงานทั้งหมด (เช่น ในประเทศ บริษัท โรงงาน) See also: จำนวนทั้งหมดของแรงงาน Syn. labour force
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What sense does it make to kill your own work force ?เขาจะฆ่าคนที่ทำงานให้ทำไม
To go to all this trouble of assembling a work force only to--กว่าจะจัดระบบงานขึ้นมา...
Two thirds of their work force find that category. We'd be closing them down for days.แต่ก็คงจะมี สองในสามที่ตกสำรวจไป เราคงต้องปิดที่นั่นหนึ่งวัน
There is a fear that robots will continue to make the human work force obsolete.มีความกลัวว่าหุ่นยนต์จะทำให้... การใช้แรงงานมนุษย์หมดไป
And not say what are sometimes called their stakeholders like the community or the work force or whatever.และไม่เคยคำนึงถึงคนอื่น ที่บางครั้งเป็นผู้ร่วมรับความเสี่ยง เช่น ชุมชน หรือแรงงาน หรือคนกลุ่มใดก็ตาม
Private companies cant do that in a recession throw out the work force cause that's the way you make money.บริษัทเอกชนไม่สามารถทำอย่างนั้นในช่วงถดถอย มันต้องลอยแพคนงานเพราะนั่นเป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดกำไร
He had the work force under control.ฮิตเลอร์ควบคุมแรงงานไว้ได้
We're their work force.พวกเราเป็นแรงงานของเขา
Good, then I can inform him that you'll be cutting your work force.ก็ดีครับ, ผมขอเตือนคุณซักอย่างนะ ว่าทางเรากำลังจะตัดงบในส่วนของคุณออก
On the contrary. You can inform him I plan on increasing my work force.ตรงกันข้าม, ฝากไปบอกพ่อหน่อยแล้วกัน ว่าฉันขอเพิ่มงบในส่วนงานของฉันอีก
If I win, you fire 20 percent of your work force.แต่ถ้าฉันชนะ แกจะถูกตัดงบ 20% ในโครงการของแกแน่นอน
Lex, I specifically told you to cut your work force.ผมลดงานลง 20% แต่ไม่กระเทือนโปรเจคเลยนะ เล็กซ์, ฉันก็บอกแกไปแล้วว่าจะตัดงบงานแกทิ้ง

work force ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
劳力[láo lì, ㄌㄠˊ ㄌㄧˋ, 劳力 / 勞力] work force; labor

work force ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
作業要員[さぎょうよういん, sagyouyouin] (n) work force
労働人口[ろうどうじんこう, roudoujinkou] (n) work force
就業人口[しゅうぎょうじんこう, shuugyoujinkou] (n) work force
稼働人口[かどうじんこう, kadoujinkou] (n) manpower; work force
非労動力[ひろうどうりょく, hiroudouryoku] (exp) not in the work force

work force ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitskräftepotenzial {n}work force

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า work force
Back to top