ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

woman-like

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *woman-like*, -woman-like-

woman-like ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
woman-like (adj.) ซึ่งมีคุณสมบัติที่ดีของผู้หญิง Syn. feminine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า woman-like
Back to top