ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

with determination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *with determination*, -with determination-

with determination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
肝を据える[きもをすえる, kimowosueru] (exp,v1) to do with determination

with determination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮึด[v.] (heut) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed ; make up one's mind to fight FR:
ฮึดสู้[v.] (heutsū) EN: fight back ; put up a fight ; do sth with determination ; stand up (to) ; resolve to proceed FR:
กัดฟันสู้[v. exp.] (katfan sū) EN: fight with determination ; bite the bullet (loc.) FR: serrer les dents (loc.)
ขะมักเขม้น[adv.] (khamakkhamē) EN: energetically ; vigorously ; enthusiastically ; with determination ; assiduously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า with determination
Back to top