ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wish for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wish for*, -wish for-

wish for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wish for (phrv.) ปรารถนา See also: อยาก, ต้องการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wish for too many things.ฉันต้องการให้สิ่งที่มากเกินไป
What are you gonna wish for this time?ฉันเป็นเพี่อนซี้นายนะ
Say the magic words! Genie, I wish for you to make me a prince!จีนี่ ข้าต้องการเจ้า ทำให้ข้าเป็นเจ้าชาย
I wish for Princess Jasmine to fall desperately in love with me.ข้าต้องการให้เจ้าหญิง จัสมิน หลงรักข้า
Genie, I wish for your freedom. -One bona fide prince pedigree coming up-จีนี่ ฉันขอให้เจ้าเป็นอิสระ เจ้าชายตัวจริงคนใหม่มาแล้ว อะไรนะ
I'm free. I'm free. Quick, quick, wish for something outrageous.ข้าเป็นอิสระ อิสระ เร็วเข้า เร็วๆ ขอพรอะไรซักอย่าง ที่มันเหลือทน
Say "I... I want the Nile." Wish for the Nile.พูดว่า " ข้าต้องการแม่น้ำไนล์" ขอแม่น้ำไนล์สิ ลองดู
Try that! -I wish for the Nile.ขเาขอแม่น้ำไนล์ ไม่มีทาง
She said these things so she would not wish for something that was no longer hers.เธอพูด... เพื่อเธอจะได้ไม่ต้องหวังในสิ่ง... ที่ไม่ใช่ของเธออีกต่อไป
I, I wish for you a happy birthday.ขออวยพรวันเกิดแด่ท่าน
"If I had a wish, I'd wish for three more wishes.""If I had a wish, I'd wish for three more wishes."
I do not wish for you to talk more on this, mem.I do not wish for you to talk more on this, mem.

wish for ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴不得[bā bù dé, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, 巴不得] anxious; look forward to; earnestly wish for

wish for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
望む[のぞむ, nozomu] (v5m,vt) (1) to desire; (2) to wish for; to expect; (3) to see; to command (a view of); (P)
欲しがる[ほしがる, hoshigaru] (v5r,vt) (See 欲しい・1) to desire; to want; to wish for; to covet; (P)
求める[もとめる, motomeru] (v1,vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P)

wish for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใคร่[v.] (khrai) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wish for
Back to top