ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wipe out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wipe out*, -wipe out-

wipe out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wipe out (phrv.) ขัดออก See also: ถูออก, เช็ดออก Syn. wipe off
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กวาดล้าง (v.) wipe out See also: eliminate, get rid of, purge Syn. กำจัด
ลบล้าง (v.) wipe out See also: eradicate, destroy, blot out, wash off, be obliterated Syn. กำจัด, ขจัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's your destiny. We'll kill off the Jews, wipe out the brunettes, then will come forth a pure Aryan race.มันเป็นทีของท่าน เราจะสังหาร พวกยิวอย่างลับๆ
It'd take out more than that. It'll wipe out our defense system.มันจะกวาดระบบป้องกันเราเรียบไปด้วยน่ะสิ
We will squash the infestation. We will wipe out the RPF rebels.พวกเราจงทำลายสิ่งรบกวนนี้.เราจงเคลียร์พื้นที่จากกบฏแนวร่วมรักชาติ รวันดา เผ่าทุตซี่ (RPF)
They're targeting Tutsi children, Paul, to wipe out the next generation.พวกมันไล่ฆ่าเด็กๆทุซซี่ พอล อ้างว่ากลัวจะเกิดเด็กๆรุ่นใหม่
If he truely supports me, he'll be a strong weapon to wipe out Lถ้าเค้าสนับสนุนชั้น, เค้าจะเป็นอาวุธสำคัญในการกำจัด L
Maybll wipe out this city like an atomic bomb.หรืออาจจะทำให้ทั้งเมืองหายไปเหมือนกับระเบิดเลย
I wipe out this whole city. You, Nathan, everyone.นั่นเป็นทางเดียวที่เราจะเริ่มต้นใหม่ได้
Fine, we go to New York, we wipe out the Walker System.มีเมืองหนึ่งใน Nebraska
If even the smallest amount were released, it would wipe out all of human civilization.ถ้าแม้เพียงเล็กน้อยได้ถูกปล่อยออกไป มันจะกวาดล้างอารยธรรมมนุษย์
Hey people, big announcement, Cody Maverick, he's back the wipe out king is back and I'm going to tell ya start looking for the sharks, they're going to be circling 'cause there's going to be blood in the water.เฮ้ ท่านผุ้ชม ขอประกาศว่า โคดี้ มาเวอริก กลับมาแล้ว ผุ้ล้ม แชมป์ กลับมาแล้ว ผมกำลังจะบอกคุณ ดุฉลามให้ดี ๆ พวกมันจะว่ายไปรอบ ๆ
Ralph, after such a heavy wipe out earlier in the week what do you think is going through Maverick's mind?ราฟ หลังจาก เจอ คลื่นลูกใหญ่กวาดเข้าไป อาทิตย์นี้ คุณคิดว่า อะไรอยู่ในหัว ของ มาเวอริกค์
And, Cody Maverick, from a horrible wipe out a few days ago to this.และ โคดี้ มาเวอริก ผู้ที่ ที่ถูกคลื่นกวาดไป ไม่กี่วันก่อน

wipe out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死有余辜[sǐ yǒu yú gū, ㄙˇ ㄧㄡˇ ㄩˊ ㄍㄨ, 死有余辜 / 死有餘辜] death cannot wipe out the crimes (成语 saw); dreadful crimes that rankled even after the perpetrator is dead
全歼[quán jiān, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢ, 全歼 / 全殲] to annihilate; to wipe out completely; to exterminate
报销[bào xiāo, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠ, 报销 / 報銷] submit an expense account; apply for reimbursement; write-off; wipe out
歼灭[jiān miè, ㄐㄧㄢ ㄇㄧㄝˋ, 歼灭 / 殲滅] wipe out; destroy; annihilate

wipe out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワイプアウト[, waipuauto] (n) wipe out
濯ぐ;漱ぐ;雪ぐ[すすぐ;ゆすぐ(濯ぐ;雪ぐ);そそぐ(濯ぐ;雪ぐ), susugu ; yusugu ( taku gu ; yuki gu ); sosogu ( taku gu ; yuki gu )] (v5g,vt) (1) to rinse; to wash out; (2) (esp. 雪ぐ) to have one's revenge; to wipe out a disgrace
拭い取る;ぬぐい取る[ぬぐいとる, nuguitoru] (v5r,vt) to wipe off; to wipe out; to expunge
拭き消す[ふきけす, fukikesu] (v5s) to wipe out; to erase
跡を絶つ[あとをたつ, atowotatsu] (exp,v5t) to wipe out; to put an end to

wipe out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บอกเลิก[v.] (bøkloēk) EN: cancel ; revoke ; abolish ; call off ; withdraw ; wipe out ; rescind ; denounce ; disaffirm FR: annuler ; décommander ; dénoncer
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove ; put an end to ; dispose of FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
กลบกล้ำ[v.] (klopklam) EN: wipe out ; erase FR:
กวาดล้าง[v.] (kwātlāng) EN: clean up ; wipe out ; eliminate ; get rid of ; purge ; remove FR: lessiver ; purger ; se débarasser de
กวาดล้างการทุจริต[v. exp.] (kwātlāng kā) EN: wipe out corruption FR: éliminer la corruption
ล้าง[v.] (lāng) EN: wipe out ; avenge FR: laver (litt.) ; venger
ล้างบาง [v. exp.] (lāng bāng) EN: eliminate ; wipe out ; clean up ; purge FR:
ล้างโคตร[v. exp.] (lāng khōt) EN: wipe out the whole family FR:
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge FR: effacer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; poke a hole ; be obliterated FR: supprimer ; abolir
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater ; aplanir
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish ; wipe out FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack ; ravage ; wreak havoc ; damage ; sabotage FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser ; ravager ; saccager ; bousiller (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wipe out
Back to top