ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wink at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wink at*, -wink at-

wink at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wink at (phrv.) กระพริบตาให้ See also: ขยิบตาทักทาย, ขยิบตาให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Listen, why don't you just wink at me when that happens so I know, alright?ฟังนะ ทำไมเธอไม่ขยิบตาให้ฉันละ ถ้ามีอะไร ฉันจะได้รู้ไง โอเคมั้ย?
She's developmentally incapable of making the decision to wink at you.เธอยังไม่พัฒนา จนถึงขนาดที่จะ ขยิบตาให้คุณได้
Did you just wink at him?คุณ แค่ยักคิ้วหลิ่วตาเขา
I did wink at him, 'cause he's my bitch now.ผมไม่ยักคิ้วหลิ่วตาเขาว่า ทำให้เขาบ้าของฉันตอนนี้.
She smiled at you, you didn't wink at her?เธอยิ้มให้คุณ คุณไม่ได้ยักคิ้วหลิ่วตาเธอ
I don't wink at every woman I see.ผมไม่ขยิบตา ผู้หญิงทุกคนที่ฉันเห็น.
Wink at the waitresses like that?บันทึกที่เสิร์ฟ ชอบครับ

wink at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขยิบตาให้...[v. exp.] (khayip tā h) EN: wink at sb ; tip sb a wink ; give sb a wink FR: faire de l'oeil à ... (qqn)
เล่นหูเล่นตา[v. exp.] (len hū hen ) EN: give the glad eye ; flirt with the eyes ; make eyes at someone ; wink at someone FR: faire de l'oeil à qqn (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wink at
Back to top