ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wing chair

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wing chair*, -wing chair-

wing chair ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wing chair (n.) เก้าอี้นวมขนาดใหญ่และสูง พนักพิงหลังมีปีกออกมา2ข้าง

wing chair ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィングチェア[, uinguchiea] (n) wing chair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wing chair
Back to top