ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whitebark

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whitebark*, -whitebark-

whitebark ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whitebark (n.) ต้นสน See also: สน Syn. mugo

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whitebark
Back to top