ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whip off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whip off*, -whip off-

whip off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whip off (phrv.) รีบเอาออกทันที See also: รีบดึงออก Syn. whip away, whisk away
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you speed demons can't whip off an even six-flat, then you have a better chance of becoming a barbershop quartet.ถ้าปีศาจความเร็วอย่างพวกนาย ยังทำ 6 วินาทีไม่ได้ล่ะก็... พวกนายไปเป็น ช่างตัดผมสี่สหายจะดีกว่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whip off
Back to top