ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whilrling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whilrling*, -whilrling-

whilrling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whilrling (adj.) วน See also: เวียน Syn. circulate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whilrling
Back to top