ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weregild

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weregild*, -weregild-

weregild ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weregild (n.) เงินที่จ่ายให้กับญาติของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรม Syn. wergeld, weregeld

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weregild
Back to top