ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

went down a treat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *went down a treat*, -went down a treat-

went down a treat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
went down a treat (sl.) สิ่งที่ทำให้มีความสุข Syn. go down a treat, gone down atreat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า went down a treat
Back to top