ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

welsh on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *welsh on*, -welsh on-

welsh on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
welsh on (phrv.) หนี See also: หลบหนี Syn. welch on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This isn't your way of trying to welsh on our deal, is it?นี่คงไม่ใช่วิธีพยายามเบี้ยว ข้อตกลงของเรา ใช่มั้ย
Elijah doesn't welsh on deals.อีไลจาห์ไม่เคยผิดสัญญา

welsh on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一文字[ひともじ, hitomoji] (n) (1) (arch) (fem) one (written) character; (2) (See 葱) Welsh onion (Allium fistulosum)
冬葱[ふゆき, fuyuki] (n) (obsc) (See 葱) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum)
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
南蛮煮[なんばんに, nanbanni] (n) (1) sauteed vegetables with fish or poultry made into a stew; (2) poultry or fish stew with chili peppers and Welsh onions mixed in
擬宝珠[ぎぼし;ぎぼうし;ぎぼうしゅ;ギボウシ;ギボシ, giboshi ; giboushi ; giboushu ; giboushi ; giboshi] (n) (1) ornamental railing top; bridge railing-post knob; (2) Welsh onion flower; leek flower; (3) (uk) hosta; plantain lily
根深[ねぶか, nebuka] (n) (See 葱) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum)
根深汁[ねぶかじる, nebukajiru] (n) (See 根深) Welsh onion miso soup
[ねぎ(P);き(ok);ネギ, negi (P); ki (ok); negi] (n) (uk) Welsh onion (species of scallion, Allium fistulosum); green onion; spring onion; (P)
蒜;葫[ひる, hiru] (n) (arch) strong-smelling edible plant (esp. perennials of the family Liliaceae, e.g. Welsh onion, garlic, wild rocambole, etc.)
鉄砲和え[てっぽうあえ, teppouae] (n) salad of minced Welsh onions, seafood, and vinegared miso
鴨南蛮[かもなんばん, kamonanban] (n) {food} noodles with duck meat and Welsh onions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า welsh on
Back to top