ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-formed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-formed*, -well-formed-

well-formed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-formed (n.) ซึ่งสมมาตรกัน See also: ซึ่งมีสัดส่วนสมดุลกัน Syn. balanced, proportional

well-formed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดดีแล้ว[adj.] (jat dī laēo) EN: well-formed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-formed
Back to top