ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-built

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-built*, -well-built-

well-built ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-built (adj.) ทนทาน See also: อยู่ยงคงกระพัน Syn. durable, sturdy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-built
Back to top