ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weight down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weight down*, -weight down-

weight down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weight down (phrv.) มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น See also: รับน้ำหนักเพิ่ม Syn. load down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weight down
Back to top