ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weight against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weight against*, -weight against-

weight against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weight against (phrv.) เขียนคัดค้าน Syn. slant against

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weight against
Back to top