ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weigh on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weigh on*, -weigh on-

weigh on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weigh on (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ Syn. prey on
weigh on (phrv.) กังวลเกี่ยวกับ Syn. prey on

weigh on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心に掛かる[こころにかかる, kokoronikakaru] (exp,v5r) to weigh on one's mind; to trouble one
気にかける;気に掛ける[きにかける, kinikakeru] (exp,v1,vt) to weigh on one's mind; to trouble one's heart; to be concerned about; to worry about
気に掛かる;気にかかる[きにかかる, kinikakaru] (v5r,vi,exp) (See 気になる) to weigh on one's mind; to be worried about (something)
秤にかける;計りにかける(iK)[はかりにかける, hakarinikakeru] (exp,v1) (1) to weigh on a scale; (2) to weigh up options; to compare pros and cons
伸し掛かる;圧し掛かる;伸し掛る[のしかかる, noshikakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to lean on; to weigh on; (2) to bend over; to lean forward
天秤に掛ける;天秤にかける[てんびんにかける, tenbinnikakeru] (exp,v1) (1) to compare and contrast two alternatives; to weigh the relative merits of A and B; to weigh one's options; (2) (See 両天秤を掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools
鼎の軽重を問う[かなえのけいちょうをとう, kanaenokeichouwotou] (exp,v5u) to call one's ability into question; to weigh one's ability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weigh on
Back to top