ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weep for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weep for*, -weep for-

weep for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weep for (phrv.) ร้องไห้เพื่อ (ให้ได้บางสิ่งมา) See also: คร่ำครวญเพื่อ Syn. wail for
weep for (phrv.) ร้องไห้แสดงความรู้สึก (เช่น ความสุข, ความทุกข์)
weep for (phrv.) ร้องไห้เห็นใจหรือสงสาร
weep for (phrv.) ร้องไห้เพราะรู้สึกผิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I weep for that boy.ฉันร้องไห้กับเด็กชายคนนั้น
If I die, weep for me.หากข้าตาย ร่ำไห้เพื่อข้าด้วย
ARES: Weep for your son!ร้องไห้ให้ลูกชายเจ้าซะ
And the gods shall weep for their suffering.และพระเจ้าจะร้องไห้ ความทุกข์ทรมานของพวกเขา
Destroy a man you love and then weep for him eternally?ทำลายคนที่เธอรัก แล้วมาทำร้องให้คร่ำครวญ
They will weep for his cares.พวกเขาจะร้องไห้ไปกับความทุกข์ของเขา
You weep for mercy when you've lived lives of wickedness and pride.คุณร้องขอความเมตตา เมื่อลูกอยู่ในโลกแห่งความชั่วร้ายและโอหัง
Forgive me if I don't weep for you.ยกโทษให้ข้าด้วยแล้วกัน ที่ไม่ได้หลั่งน้ำตาให้ท่าน
Sweep for fingerprints.เก็บรอยนิ้วมือมาเพิ่ม
Executing a perimeter sweep for survivors.กำลังตรวจพื้นที่หาผู้รอดชีวิตอยู่
CSU is gonna sweep for prints and trace.ซีเอสยูกำลังเก็บลายนิ้วมือ
I need three techs in nitrile to sweep for trace.ผมต้องการเจ้าหน้าที่เทคนิค ด้านเคมี3คน มาเก็บกวาดร่องรอย ที่นี่เป็นที่เกิดเหตุวางเพลิง

weep for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
随喜の涙を流す[ずいきのなみだをながす, zuikinonamidawonagasu] (exp,v5s) to cry tears of joy; to weep for joy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weep for
Back to top