ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weed out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weed out*, -weed out-

weed out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weed out (phrv.) ถอน (ต้นไม้ที่ต้องการหรือวัชพืช) ทิ้ง
weed out (phrv.) เอาออกจากกลุ่ม See also: เอาสิ่งไม่ต้องการออก Syn. comb out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Over three years,that'll more than make up for the breakage on the 27 that I'm gonna weed out over the next few weeks.ในเวลาสามปี นั่นคงคุ้มค่าแล้วหล่ะ ฉันจะคัดพวกนี้ออก /N สองสามสัปดาห์ข้างหน้านี้
I could see how that would weed out the lightweights.ฉันเห็นว่านั่นพวกไม่จริงใจหนีไป
Sweetheart, I don't need vocational advice from some low-level banger selling ditch weed out of his El Camino.ที่รัก ฉันไม่ต้องการคำแนะนำ จากสวะชั้นต่ำที่ขับรถเสล่อ ๆ เร่ขายเศษกัญชาหรอกนะ
She likes to weed out the ones who can't contribute, who can't hack it.เธอจะกำจัดคนที่ ไม่ได้อุทิศอะไรให้ ไม่มีใครสามารถแฮ็คมันได้
Weed out mistrials and arraignments.ดูคดีที่ปกป้องผู้กระทำผิด

weed out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, 栉 / 櫛] comb out; weed out, eliminate

weed out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
整理淘汰[せいりとうた, seiritouta] (n,vs) reorganize an enterprise and weed out redundant workers; reorganize an industry and weed out redudant enterprises

weed out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คัดออก[v. exp.] (khat øk) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out ; reject ; strike off ; cull ; drop ; expunge FR: exclure ; éliminer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weed out
Back to top