ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

water discharged just before giving birth

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *water discharged just before giving birth*, -water discharged just before giving birth-

water discharged just before giving birth ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แฝดน้ำ (n.) water discharged just before giving birth See also: virginal secretion

water discharged just before giving birth ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า water discharged just before giving birth
Back to top