ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warm over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warm over*, -warm over-

warm over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warm over (phrv.) อุ่นให้ร้อน See also: อุ่นอาหาร Syn. heat up, warm up
warm over (phrv.) คิดซ้ำ Syn. warm up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The things that swarm over the earth:เป็นเหมือนฝูงแมลงสกปรกเหนือพื้นดิน

warm over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
煮返す[にかえす, nikaesu] (v5s,vt) to warm over

warm over ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัง[v.] (ang) EN: warm over a fire FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warm over
Back to top