ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wall off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wall off*, -wall off-

wall off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wall off (phrv.) กั้นด้วย See also: แยกออกด้วย Syn. fence off, rail off, separate off
wall off (phrv.) แยกออกมาด้วยรั้ว See also: กั้นแยกด้ยรั้ว Syn. divide off, rail off, separate off
wall off (phrv.) แยกจากกัน Syn. divide off, fence off, rall off

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wall off
Back to top