ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

walk without looking around with a preoccupied air

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *walk without looking around with a preoccupied air*, -walk without looking around with a preoccupied air-