ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

walk out on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *walk out on*, -walk out on-

walk out on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
walk out on (phrv.) ละทิ้ง See also: ทอดทิ้ง Syn. run out on
walk out on (phrv.) ไม่รับผิดชอบ Syn. run out on
walk out on (phrv.) คัดค้านด้วยการเดินออก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would you stand up and walk out on me?คุณจะยืนขึ้นและเดินออกไปกับฉัน?
You can't walk out on me.ความรู้สึกก่อนที่จะจากกันไป
You know, you don't walk out on somebody.ซูซาน: คุณต้องไม่เดินหนีคนอื่นไป
"that you can't walk out on in 30 seconds if you spot the heat around the corner.""เพื่อจะได้หนีตำรวจได้ใน 30 วินาที" "... หากว่ามีอะไรมาคุกคาม"
"Don't get attached to anything you can't walk out on in 30 seconds...อย่าเอาตัวผูกพันกับอะไร เพราะจะเดินหนีไม่ได้ใน 30 วินาที
So, if you spot me coming around that corner... you'll just walk out on her?แล้วถ้าคุณเห็นผมจวนเจียนจะจับคุณ คุณจะทิ้งเขาไปเลย
No way, Paul. We're not gonna walk out on God's big show, right?ไม่มีทางพอล เราไม่ได้จะเดินออกไป ในการแสดงที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าใช่มั้ย?
Tae-il, if you walk out on me now then it's over.แตอิล ถ้าเธอเดินจากฉันไปในตอนนี้ ถือว่าเราเป็นอันจบกัน
You can't just walk out on me.เธอไม่มีทางเดินออกไปจากฉันได้หรอก
And when your mother walk out on us...พอแม่แกทิ้งเราไป ไม่...
Uncomplicated guys and the next they're ridiculously rich arseholes who walk out on their families.แต่พอดังรวยล้นฟ้าก็ทอดทิ้งครอบครัว
Would you like to walk out on a stage, on a walker, looking 100 years old and see 11 schnooks who showed up just to see you?เธออยากเดินขึ้นเวทีด้วยอุปกรณ์ช่วยเดิน ดูแก่งั่กอายุร่วมร้อย และมีไอ้โง่สิบเอ็ดคนที่แค่อยากมาดูหน้าเธอ

walk out on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
職場を離れる[しょくばをはなれる, shokubawohanareru] (exp,v1) to leave one's post; to walk out on one's job

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า walk out on
Back to top