ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wake from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wake from*, -wake from-

wake from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wake from (phrv.) สนองตอบ Syn. arouse from, awake from
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ When I wake from dreaming ♪ ♪ Ooh ♪#เมื่อฉันตื่นจากความฝัน# #อู้วว#
I might even let you wake from that sleep.ข้าจะยอมให้เจ้าตื่น จากการหลับด้วยซ้ำ
I would carve out my heart and offer it to the Father, if he would let my sons wake from their graves and step into a prison cell.เขาคงชอบเจ้า ลอร์ดส่วนมากจะกังวล เรื่องเงิน และชื่อเสียงมากกว่า หญิงทำความสะอาดที่ขัดถูพื้น
It's probably just the wake from the boat.อาจะเป็น แค่คลื่นจากเรือเล็กน่ะ
Children will wake from sleeps screaming at the thought of you.เด็กน้อยจะตื่นจากนิทรา.. เพราะเสียงกรีดร้อง ที่มาจากความนึกคิดของมึง
Children will wake from sleep screaming at the thought of you.เด็กน้อยจะตื่นจากนิทรา เพราะเสียงกรีดร้อง ที่มาจากความนึกคิดของมึง
It's time to awake from our slumberคือเวลาที่ต้องตื่น จากการนอนหลับของพวกเรา
That's enough for me. I'm awake from my dream now.และมันก็มากเกินไปแล้ว ฉันต้องตื่นจากความฝันของฉันได้แล้ว

wake from ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wù, ˋ, 寤] awake from sleep

wake from ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
瘧が落ちる[おこりがおちる, okorigaochiru] (exp,v1,vi) to wake from a fever-induced delirium
眠りから覚める[ねむりからさめる, nemurikarasameru] (exp,v1) to awake from one's sleep

wake from ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aus {prp; +Dativ} | aus dem Fenster | aus der Flasche trinken | aus dem Zusammenhang reißen | aus der Übung sein | aus Sachsen | aus tiefem Schlaf erwachen | aus folgendem Grundout of; from | out of the window | to drink out of the bottle; to drink from the bottle | to take out of its context | to be out of training | from Saxony | to awake from a deep sleep | for the following reason

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wake from
Back to top