ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waiting room

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waiting room*, -waiting room-

waiting room ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waiting room (n.) ห้องที่ใช้นั่งรอ
English-Thai: HOPE Dictionary
waiting roomn. ห้องรอคอย,ห้องพักผู้โดยสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dr. Yang, was that Dr. Burke's mother I saw in the waiting room earlier?ดร.หยาง,นั่นแม่ของดร.เบิร์คกำลังคอยคุณอยู่ที่ห้องพักนะ
Listen, the kid's in a waiting room with ACS.เด็กนั่งอยู่กับ จนท.
As promised, I will be waiting for you at the waiting room of the station at 7 pm.ตามที่สัญญากันไว้ ฉันจะรออยู่ที่ห้องพักรอผู้โดยสารที่สถานีตอนทุ่มนึงนะ
I walked into a waiting room by mistake, and she was crying.ฉันบังเอิญเดินเข้าไปในห้องพัก เขาร้องไห้อยู่
Yeah. It's called God's Waiting Room 'cause it's where people come to die.ใช่ ที่นี่ถูกเรียกว่าห้องรอพระเจ้า เพราะมีแต่คนมาตายที่นี่
I remember sitting in the waiting room absolutely sure I was doing the right thing.จำได้ว่าฉันนั่งรอในห้อง ฉันมั่นใจว่าทำในสิ่งที่ถูกต้อง
If you guys just want to head over to the waiting room that'd be great.ถ้าพวกคุณออกไปรอที่ห้องด้านนอก จะดีมากเลย
I walked into that waiting room in my suit and tie,พ่อเดินเข้าไปพร้อมสูท และเนคไท
You're gonna be sitting in the waiting room playing Solitaire on your BlackBerry while a life is created ten feet from you.คุณจะนั่งอยู่ในห้องพัก เล่นเกม Solitaire บน BlackBerry ในขณะที่ชีวิตถูกสร้างห่างจากคุณไปสิบฟุต
This is kind of like that window of time when you're waiting in the waiting room of the VD clinic, isn't it?แบบนี้เหมือนกับช่วงแห่งการรอคอย เวลานายอยู่ในห้องนั่งรอ ในคลีนิคตรวดวีดีเลยมั้ย?
He just sits in the waiting room and reads Highlights magazine.เขาเพียงแค่นั่งอยู่ในห้องรอ นิตยสารไฮไลท์ของห้องพักและอ่าน.
I saw Stiles sitting in the waiting room with his head in his hands because...ผมเห็นสไตลส์นั่งอยู่ในห้องพักรอแพทย์ มือของเขากุมหัวของตัวเองไว้ เพราะ...

waiting room ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
候车室[hòu chē shì, ㄏㄡˋ ㄔㄜ ㄕˋ, 候车室 / 候車室] waiting room (for train, bus etc)

waiting room ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエーティングルーム[, ue-teinguru-mu] (n) waiting room
供待ち[ともまち, tomomachi] (n,vs) attendant's waiting room
待合所[まちあいじょ, machiaijo] (n) (1) shelter (for buses); waiting area; (2) waiting room
待合室[まちあいしつ, machiaishitsu] (n) waiting room; (P)
控え室(P);控室(P)[ひかえしつ, hikaeshitsu] (n) waiting room; (P)

waiting room ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องพัก [n. exp.] (hǿng phak) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin FR: salon [m] ; salle de repos [f] ; salle d'attente [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waiting room
Back to top