ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wait upon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wait upon*, -wait upon-

wait upon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wait upon (phrv.) คอยรับใช้ / บริการ
wait upon (phrv.) เยี่ยมอย่างเป็นทางการ Syn. call on
wait upon (phrv.) บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ในภัตตาคาร)
wait upon (phrv.) เป็นผลจากบางสิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have no time... to wait upon the Wizard.เรามีเวลาไม่นาน ... ... เพื่อรอคอยพระช่วยสร้าง
A doorway... to the seventh circle of Hell, where 72 condemned souls wait upon a shore of flaming sand.ทางเข้าประตู ไปสู่นรกขุมที่ 7 ที่ๆวิญญาญที่ถูกพิพากษทั้ง 72 ตน รอคอยอยู่บนชายฝั่ง
He's not whole Without a soul to wait uponแสนอ้างว้าง ก็มีใครบ้างมาเป็นเจ้านาย

wait upon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侍候[shì hòu, ㄕˋ ㄏㄡˋ, 侍候] serve; wait upon

wait upon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付き添う;付添う[つきそう, tsukisou] (v5u,vi) to attend on; to wait upon; to accompany; to escort and wait on; to chaperone
侍する[じする, jisuru] (vs-s) to wait upon; to serve
侍る[はべる, haberu] (v5r,vi) to wait upon; to serve
傅く[かしずく;かしづく, kashizuku ; kashiduku] (v5k,vt) to wait upon; to serve

wait upon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอยรับใช้[v. exp.] (khøi rapcha) EN: wait upon s.o. ; be at s.o.'s service FR:
ปฏิบัติบิดามารดา[v. exp.] (patibat bid) EN: look after one's parents ; serve one's parents ; wait upon one's parents FR:
รับเสด็จ[v. exp.] (rap sadet) EN: welcome ; wait upon the king/queen FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wait upon
Back to top