ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wait up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wait up*, -wait up-

wait up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wait up (phrv.) รอคอย Syn. wait on
wait upon (phrv.) คอยรับใช้ / บริการ
wait upon (phrv.) เยี่ยมอย่างเป็นทางการ Syn. call on
wait upon (phrv.) บริการอาหารและเครื่องดื่ม (ในภัตตาคาร)
wait upon (phrv.) เป็นผลจากบางสิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I always used to wait up for her, no matter how late.ฉันมักจะอยู่คอยท่านเสมอไม่ว่าจะดึกเเค่ไหน
Don't wait up for me tonight. I'm gonna be late.คืนนี้ไม่ต้องรอนะ ฉันจะกลับดึกหน่อย
I'll just wait up here.ฉันจะรอคุณอยู่บนนี้นะ
Anyway, i just wanna say don't wait up for me.ยังไงคุณก็ไม่ต้องรอผมนะ
And this is our personal assistant, Billy who is supposed to wait up on the wire.และนี่ก็คือ ผู้จัดการส่วนตัวของฉัน บิลลี่ ทั้งที่เขาควรจะรอฉันอยู่บนสายไฟนั่น...
Hey, wait up a second. Where you going?เฮ้รอเดี๋ยวซี นายกำลังไปที่ไหน?
Don't wait up because I don't know when I'll be home.ไม่ต้องรอ เพราะไม่รู้จะกลับเมื่อไร
Don't wait up because I don't know when I'll be home.ไม่ต้องรอเพราะไม่รู้จะกลับเมื่อไร
Don't wait up for me, I might be late... ไม่ต้องรอบข้า ข้าคิดว่าข้าช้าแล้ว
Make me wait up here... in this below freezing weather... while I wait for this Fisher-Price... lift to work.ให้ฉันรอบนนี้ หนาวจนจะแข็ง while I wait for this Fisher-Price...
You don't have to wait up okay. I'll be home as soon as i can.ไม่ต้องรอนะ ฉันจะกลับบ้านให้ไวที่สุด
Hey, Kurt. Wait up a second.เฮ้ เคิร์ท รอแปปนึงได้มั้ย?

wait up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侍候[shì hòu, ㄕˋ ㄏㄡˋ, 侍候] serve; wait upon

wait up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付き添う;付添う[つきそう, tsukisou] (v5u,vi) to attend on; to wait upon; to accompany; to escort and wait on; to chaperone
侍する[じする, jisuru] (vs-s) to wait upon; to serve
侍る[はべる, haberu] (v5r,vi) to wait upon; to serve
傅く[かしずく;かしづく, kashizuku ; kashiduku] (v5k,vt) to wait upon; to serve

wait up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คอยรับใช้[v. exp.] (khøi rapcha) EN: wait upon s.o. ; be at s.o.'s service FR:
ปฏิบัติบิดามารดา[v. exp.] (patibat bid) EN: look after one's parents ; serve one's parents ; wait upon one's parents FR:
รับเสด็จ[v. exp.] (rap sadet) EN: welcome ; wait upon the king/queen FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wait up
Back to top