ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voyager

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voyager*, -voyager-

voyager ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voyager (n.) ผู้เดินทางรอบโลก (คำไม่เป็นทางการ) See also: นักเดินทางรอบโลก Syn. tourist
voyager (n.) ผู้เที่ยวชม See also: ผู้เยี่ยมชม Syn. tourist, wanderer

voyager ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボイジャー(P);ボイエジャ[, boija-(P); boieja] (n) voyager; (P)

voyager ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer ; parcourir
เดินทางโดยรถไฟ[v. exp.] (doēnthāng d) EN: FR: voyager en train
เดินทางโดยรถไฟใต้ดิน[v. exp.] (doēnthāng d) EN: FR: voyager en métro
เดินทางด้วย...[v. exp.] (doēnthāng d) EN: FR: voyager en ...
เดินทางด้วยเครื่องบิน[v. exp.] (doēnthāng d) EN: FR: voyager en avion
เดินทางจาก...สู่...[v. exp.] (doēnthāng j) EN: FR: partir de … à destination de … ; voyager à partir de … à destination de …
เดินทางไกล[v. exp.] (doēnthāng k) EN: take a trip ; travel ; journey FR: voyager ; faire un voyage ; partir au loin
เดินทางในชั้นธุรกิจ[v. exp.] (doēnthāng n) EN: FR: voyager en classe affaires
เดินทางไปต่างประเทศ[v. exp.] (doēnthāng p) EN: travel abroad FR: voyager à l'étranger
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: ride (with, by) ; go (by) ; go along ; be a passenger ; be given a lift ; take ; catch FR: voyager (en) ; prendre
นั่งรถไฟ[v. exp.] (nang rotfai) EN: take a train FR: prendre le train ; voyager en train
ผู้เดินทาง[n.] (phūdoēnthān) EN: traveler ; traveller ; voyager ; passenger ; commuter FR: voyageur [m] ; navetteur [m] (Belg.)
ทัศนาจร[v.] (thatsanājøn) EN: tour ; go sightseeing FR: voyager ; visiter
ท่องเที่ยว[v.] (thǿngthīo =) EN: travel ; tour ; go sightseeing ; take a trip FR: voyager ; faire du tourisme ; faire un périple
ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง[v. exp.] (thǿngthīo d) EN: FR: voyager par soi-mmême
ท่องเที่ยว...ด้วยตัวเอง[v. exp.] (thǿngthīo …) EN: FR: voyager en/au … par soi-même
ท่องเที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง[v. exp.] (thǿngthīo Y) EN: FR: voyager au Japon par soi-même
วอยเอเจอร์[n. prop.] (Wøi-ējoē) EN: Voyager FR: Voyager
เดินทางไปเที่ยว[v. exp.] (doēnthāng p) EN: one-way FR: voyager
ไปเยือน[v. exp.] (pai yeūoen) EN: FR: voyager
สัญจร[v.] (sanjøn) EN: travel ; roam ; go ; journey ; make a journey ; tour ; voyage ; wander FR: circuler ; se déplacer ; voyager

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voyager
Back to top