ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vote of the majority

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vote of the majority*, -vote of the majority-