ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voltaism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voltaism*, -voltaism-

voltaism ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voltaism (n.) ไฟฟ้าซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาเคมี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voltaism
Back to top