ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voiding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voiding*, -voiding-

voiding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voiding (n.) การไม่มีผลบังคับ See also: การเป็นโมฆะ Syn. negation, revocation Ops. confirmation
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There's something that we've been avoiding all dayมีบางสิ่งที่พวกเราหลีกเลี่ยงมาทั้งวัน

voiding ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ráng, ㄖㄤˊ, 禳] sacrifice for avoiding calamity

voiding ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ギリギリセーフ;ぎりぎりセーフ[, girigirise-fu ; girigiri se-fu] (exp) (See ぎりぎり,セーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
ギリセーフ[, girise-fu] (exp) (col) (abbr) (See ぎりぎりセーフ) just safe (e.g. just avoiding being late, failing an exam, etc.); just (barely) OK
当たらず障らず[あたらずさわらず, atarazusawarazu] (exp) avoiding to commit oneself; (being) noncommittal
当たり障らず[あたりさわらず, atarisawarazu] (exp) avoiding committing oneself; noncommittal
教科書問題[きょうかしょもんだい, kyoukashomondai] (n) controversy over school textbooks (i.e. history texts avoiding reference to Japanese military, etc. acts)
虚々実々;虚虚実実[きょきょじつじつ, kyokyojitsujitsu] (n,adj-no) full of wiles and tricks; match between persons equal in shrewdness mobilizing all the tricks each can muster; shrewdly avoiding the opponent's strong points and attacking its weaknesses
雉も鳴かずば撃たれまい[きじもなかずばうたれまい, kijimonakazubautaremai] (exp) avoiding unnecessary talk can prevent disaster falling on one; there is safety in silence; the pheasant would not be shot but for its cries

voiding ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การหลีกเลี่ยง[n.] (kān līklīen) EN: avoiding ; avoidance ; evasion FR: évasion [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voiding
Back to top