ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vitamin g

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vitamin g*, -vitamin g-

vitamin G ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vitamin G (n.) วิตามินจี See also: ช่วยเสริมสร้างพลังงานและจำเป็นต่อการเจริญเติบโต Syn. riboflavin
English-Thai: HOPE Dictionary
vitamin gn. =riboflavin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vitamin g
Back to top