ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vitamin b2

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vitamin b2*, -vitamin b2-

vitamin B2 ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vitamin B2 (n.) วิตามินบีสอง See also: จำเป็นต่อการเจริญเติบโต พบในไข่ นมและตับ Syn. riboflavin
English-Thai: HOPE Dictionary
vitamin b2n. =riboflavin

vitamin B2 ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
核黄素[hé huáng sù, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄨˋ, 核黄素 / 核黃素] riboflavin (vitamin B2)

vitamin B2 ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビタミンB2[ビタミンビーに, bitaminbi-ni] (n) vitamin B2

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vitamin b2
Back to top