ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

viporous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *viporous*, -viporous-

viporous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
viporous (adj.) มีพิษ See also: ชั่วร้าย, พยาบาท Syn. malicious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า viporous
Back to top