ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vice-versa

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vice-versa*, -vice-versa-

vice-versa ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตรงกันข้าม[adv.] (trongkankhā) EN: on the contrary ; to the contrary ; conversely ; vice versa ; against ; right across FR: à l'opposé ; au contraire ; en revanche ; inversement ; réciproquement ; vice versa = vice-versa

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vice-versa
Back to top