ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

verticillate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *verticillate*, -verticillate-

verticillate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
verticillate (adj.) ซึ่งมีลักษณะเป็นขดหรือวง See also: คล้ายก้นหอย, ซึ่งเป็นขด, ซึ่งเป็นวง Syn. spiral, turbinate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า verticillate
Back to top