ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vertebral column

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vertebral column*, -vertebral column-

vertebral column ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vertebral column (n.) ลำกระดูกสันหลัง Syn. spinal column
English-Thai: HOPE Dictionary
vertebral columnลำกระดูกสันหลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vertebral column; column, spinal; rachis; vertebrariumลำกระดูกสันหลัง [มีความหมายเหมือนกับ spine ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

vertebral column ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
脊椎[せきつい, sekitsui] (n,adj-no) spine; vertebral column
メクラウナギ科[メクラウナギか, mekuraunagi ka] (n) Myxinidae (family of hagfish having a skull but not a vertebral column)

vertebral column ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดูกสันหลัง[n.] (kradūksanla) EN: spine ; backbone ; vertebral column ; spinal column ; vertebrae [pl] FR: épine dorsale [f] ; colonne vertébrale [f] ; vertèbres [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vertebral column
Back to top